Thông báo giá bình quân xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ năm 2018

30/01/2019 4:00 PM
Thực hiện Quy định tại Điểm C, Khoản 4, Điều 29 Nghị Định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Thủ Tướng  chính phủ về “Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô”, Cục CNTT và Thống kê hải quan đã thực hiện xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về giá ô tô nhập khẩu trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan hàng tháng.

1. Nội dung đăng tải gồm:

- Mã AHTN theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam;

- Mô tả hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Nước/vùng lãnh thổ xuất xứ;

- Đơn vị tính (chiếc);

- Lượng: tổng lượng nhập khẩu trong tháng báo cáo;

- Đơn giá: đơn giá khai hải quan trung bình trong tháng báo cáo theo USD;

- Kim ngạch: tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng báo cáo (tính theo trị giá khai hải quan theo USD).

2. Định kỳ công bố: 1 tháng/lần, dự kiến sau ngày thứ 15 của tháng tiếp theo.​