Ngày 10/12, Tổng cục Hải quan phổ biến số liệu XNK tháng 11/2018.

Thống kê hải quan  6/12/2018 11:00 AM

Theo Lịch Phổ biến thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất  nhập khẩu, ngày 10/12/2018 (thứ Hai), Tổng cục Hải quan sẽ phổ biến các thông tin phản ánh kết quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11 năm 2018 tại Chuyên trang Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn). Bên cạnh các thông tin mới nhất được cập nhật định kỳ 15 ngày và định kỳ hàng tháng, các tổ chức và cá nhân dùng tin có thể tra cứu các thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam từ năm 2009 đến nay.​