Ngày 20/12/2018: Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam có hiệu lực

Thống kê Hải quan  23/11/2018 3:00 PM

Ngày 01/11/2018, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (viết tắt Hệ thống VCPA). Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2018. Theo Phụ lục được ban hành kèm Quyết định này, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam bao gồm 21 ngành. Trong đó, có 6 ngành là sản phẩm hàng hóa và 15 ngành là sản phẩm dịch vụ.

          Quyết định này thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-Ttg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung cụ thể về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.​