Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Version HistoryVersion History

Title

Vietnam visa on arrival

VisitorName

Xin Thị Thực

VisitorInfo

xuất nhập cảnh

GuestName

 

GuestTitle

 

Answer

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực. Giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu phải được giới thiệu trước và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp nhận qua đường ngoại giao.
a
. Trước khi nhập cảnh, người nước ngoài thuộc các trường hợp nêu trên cần làm thủ tục để được chấp thuận nhận thị thực tại cửa khẩu của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Người nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế hay còn gọi là Vietnam visa on arrival nộp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, khai tờ khai đề nghị cấp thị thực có dán ảnh tại đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh. Người trên 14 tuổi đi chung hộ chiếu với người khác phải khai Đơn xin cấp thị thực riêng.
c. Việc cấp thị thực tại cửa khẩu được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thực hiện sau khi kiểm tra, đối chiếu với thông báo chấp thuận thị thực.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh nước đó và mẫu giấy tờ này đã được thông báo chính thức cho Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp nhận qua đường ngoại giao thì được sử dụng giấy tờ đó để nhập cảnh Việt Nam.
Để xin được thị thực cho khách vào làm việc tại Việt Nam (visa thương mại, đầu tư, lao động…) công ty, tổ chức tại Việt Nam phải liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (CQLXNC) - Bộ Công an /Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao… nộp hồ sơ xin chấp thuận nhận thị thực cho khách (trừ visa du lịch), sau khi được các cơ quan này đồng ý bằng văn bản, Công ty gửi văn bản này cho khách, khách nộp cùng hồ sơ để đề nghị cấp thị thực tại ĐSQ.

Status

Đã trả lời

Assistant

 

InterviewID

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Version: 1.0
Created at 3/23/2019 5:12 PM by  
Last modified at 3/23/2019 5:12 PM by