Cục Hải quan Bình Phước

Địa chỉ: 741, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: (0271) 388 5461

FAX: (0271) 388 7092

Website: haiquan.binhphuoc.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, tên giao dịch tiếng Anh là Binh Phuoc Customs Department (viết tắt là HQBP), là một cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Tổng cục Hải quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng, có chức năng tổ chức thực hiện pháp luật về Hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý.

Ngày 11/5/1985, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan có Quyết định số 387/TCHQ-TCCB về việc đổi tên Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố thành Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 01/6/2004, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan có Quyết định số 91/TCHQ-TCCB về việc đổi tên “Hải quan tỉnh” “Hải quan Thành phố” trực thuộc Tổng cục Hải quan thành “Cục Hải quan tỉnh” “Cục Hải quan thành phố” trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 24/10/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 165/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Ngày 25/4/2002, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có Quyết định số 1353/QĐ-TCCB về tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Ngày 06/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Ngày 24/9/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 3177/QĐ-BTC về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bonuê thành Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư trực thuộc Cục Hải quan Bình Phước.

Ngày 06/4/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 724/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan Chơn Thành trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức: