Tham chiếu tờ khai nhập khẩu (IID)
Untitled 2

1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ IID sử dụng để tham chiếu thông tin tờ khai nhập khẩu trên hệ thống VNACCS ;

(2) Cách gọi ra màn hình IID : Chọn mã nghiệp vụ IID từ menu của hệ thống VNACCS.

2. Đối tượng sử dụng:

- Người khai hải quan

- Cơ quan hải quan

3. Nhập thông tin:

(1) Màn hình nhập liệu:

 

(2) Hướng dẫn nhập liệu:

- Chỉ tiêu “Số tờ khai” là duy nhất và bắt buộc phải nhập liệu;

- Nhập số tờ khai cần gọi ra (12 ký tự).

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống 

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” .

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:

Hệ thống xuất trả cho người nhập dữ liệu tờ khai nhập khẩu, giao diện như sau :