Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu (IDE)
Untitled 2

1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ IDE sử dụng để gọi ra màn hình ‘‘Thông tin đăng ký sửa đổi tờ khai nhập khẩu IDE’’ do hệ thống phản hồi cho người khai sau khi người khai thực hiện xong nghiệp vụ IDA01.

(2) Cách gọi ra màn hình nhập liệu IDE: Chọn nghiệp vụ IDE từ menu của hệ thống VNACCS

2. Đối tượng sử dụng:

Những đối tượng sau đuợc sử dụng nghiệp vụ IDE, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện đi kèm chi tiết tại bảng dưới đây:

STT

Đối tượng sử dụng

Điều kiện

1

Người nhập khẩu

Phải là người khai đã thực hiện IDA

2

Công ty giao nhận

3

Công chức Hải quan

Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai

3. Nhập thông tin

(1) Màn hình nhập liệu:

Khi người sử dụng chọn nghiệp vụ IDE, sẽ xuất hiện màn hình sau:

(2) Hướng dẫn nhập liệu:

- Chỉ tiêu “Số tờ khai”: nhập số tờ khai cần gọi ra (12 ký tự)

- Chỉ tiêu “Phân loại xuất báo cáo sửa đổi”: trường hợp cần xuất ra Bản xác nhận sửa đổi tờ khai nhập khẩu thì nhập là “P”

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên, hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” .

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:

Hệ thống xuất ra cho người nhập liệu bản ‘‘thông tin đăng ký sửa đổi tờ khai nhập khẩu IDE’’

(3) Sau khi nhận được màn hình ‘‘Thông tin đăng ký sửa đổi tờ khai nhập khẩu  IDE’’ do hệ thống phản hồi, người khai thực hiện tiếp thao tác gửi, khi đó việc đăng ký  tờ khai sửa đổi được hoàn tất, và hệ thống xuất ra cho người nhập liệu các bản thông tin sau đây: 

Mã thông tin xuất ra

Tên thông tin xuất ra

Điều kiện xuất ra

Nơi nhận

VAD2AE/ VAD3AE

hoặc

VAD2BM/ VAD3BM

Bản xác nhận tờ khai nhập khẩu sửa đổi (do người khai HQ sửa đổi)

- Trong trường hợp người khai hải quan sửa đổi

- Mã loại hình không phải là C11

- Người khai

- Cán bộ hải quan (người được phân công kiểm tra)

VAD2AY/ VAD3AY

hoặc

VAD2BZ/ VAD3BZ

Bản xác nhận tờ khai nhập khẩu sửa đổi  (do cán bộ HQ sửa đổi)

- Trong trường hợp cán bộ hải quan sửa đổi

- Mã loại hình không phải là C11

- Người khai

- Cán bộ hải quan

VAD2RE/ VAD3RE

Bản xác nhận sửa đổi danh mục hàng hóa đưa vào kho ngoại quan (do người khai hải quan sửa đổi)

- Trong trường hợp người khai hải quan sửa đổi

- Mã loại hình không phải là C11

- Người khai

- Cán bộ hải quan (người được phân công kiểm tra)

VAD2RY/ VAD3RY

Bản xác nhận sửa đổi danh mục hàng hóa đưa vào kho ngoại quan (do cán bộ hải quan sửa đổi)

- Trong trường hợp cán bộ hải quan sửa đổi

- Mã loại hình không phải là C11

- Người khai

- Cán bộ hải quan

VADBAC

Bản khai báo thông tin liên quan đến thuế (dành cho AEO)

Trường hợp khai báo nộp thuế

- Ngưởi khai

- Người nhập khẩu

- Người khai danh mục miễn thuế

VAF801

Thông báo số tiền thuế phải nộp

Phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khai báo thuế;

- Số thuế khác 0.

Người nhập liệu

VAD800

Thông báo chỉ thị của hải quan

Trong trường hợp hải quan chỉ thị sửa đổi

- Người khai

- Cán bộ hải quan

Bản ghi

Thông tin tờ khai Nhập khẩu (bản ghi)

Trường hợp tờ khai nhập khẩu đã được sửa đổi

Cán bộ hải quan (người được phân công kiểm tra)

5. Những điểm lưu ý:

Tờ khai sửa đổi chỉ phân luồng vàng hoặc đỏ, không phân luồng xanh. Trường hợp  trước khi sửa đổi tờ khai, cơ quan hải quan đã dùng nghiệp vụ CKO để thay đổi phân loại kiểm tra hồ sơ thì sẽ giữ nguyên hình thức phân loại đã được thay đổi đó.