Quy trình chi tiết thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu
Sơ đồ tổng quan quy trình khai b

Sơ đồ tổng quan quy trình khai báo và khai sửa đổi bổ sung trong thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu:

Khái quát sơ đồ dịch chuyển trạng thái như sau :

 

1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA)

2. Nghiệp vụ gọi thông tin khai nhập khẩu (IDB)

3. Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC)

4. Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thưc (IDD)

5. Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu (IDA01)

6. Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu (IDE)

7.Tham chiếu tờ khai nhập khẩu (IID)