Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC):
Untitled 3

1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ IDC sử dụng để: Gọi ra màn hình ‘‘thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC’’ do hệ thống phản hồi cho người khai sau khi người khai thực hiện xong nghiệp vụ IDA;

(2) Cách gọi ra màn hình nhập liệu IDC: Chọn nghiệp vụ IDC từ menu của hệ thống VNACCS

2. Đối tượng sử dụng nghiệp vụ:

Những đối tượng sau được sử dụng nghiệp vụ IDC, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện đi kèm chi tiết tại bảng dưới đây:

STT

Đối tượng sử dụng

Điều kiện

1

Người Nhập khẩu

Đối tượng sử dụng phải là người khai dự kiến đã được đăng kí trong cơ sở dữ liệu tờ khai nhập khẩu.

2

Công ty giao nhận

3. Nhập thông tin

(1) Màn hình nhập liệu: 

Người khai hải quan chọn nghiệp vụ IDC từ menu của VNACCS, sẽ xuất hiện màn hình sau:

(2) Hướng dẫn nhập liệu:

- Chỉ tiêu “Số tờ khai” là duy nhất và bắt buộc phải nhập liệu;

- Nhập số tờ khai cần gọi ra (12 ký tự).

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống:

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” . 

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:

Hệ thống xuất ra ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC’’  cho người nhập liệu, giao diện như sau: 

(3) Sau khi nhận được màn hình ‘Thông tin đăng ký tờ khai IDC’ do hệ thống phản hồi, người khai thực hiện tiếp thao tác gửi, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai:

- Nếu không đủ điều kiện đăng ký tờ khai, hệ thống không chấp nhận đăng ký tờ khai và sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết rõ lý do không chấp nhận;

- Nếu đủ điều kiện thì hệ thống chấp nhận đăng ký tờ khai và phản hồi các bản thông tin sau:

Thông tin xuất ra

Mã thông tin xuất ra

Điều kiện xuất ra

Nơi nhận

Tờ khai nhập khẩu

(1) VAD1AC/VAD2AC/ VAD3AC

hoặc

(2) VAD1BK/ VAD2BK/ VAD3BK

- Trường hợp chưa được cấp phép

- Mã loại hình không phải là C11

Người nhập liệu

Bản xác nhận hàng nhập kho ngoại quan

VAD1RC/VAD2RC/ VAD3RC

- Trường hợp được cấp phép

- Mã loại hình không phải là C11

Người nhập liệu

 

Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu

(1) VAD1AG

(2) VAD1BJ

- Trường hợp được cấp phép

- Mã loại hình không phải là C11

Người nhập liệu

Người nhập khẩu

Người khai báo danh mục miễn thuế

 

Quyết định cho phép hàng hóa nhập kho ngoại quan

VAD1RG

- Trường hợp được cấp phép

- Mã loại hình không phải là C11

Người nhập liệu

Người nhập khẩu

Người khai báo danh mục miễn thuế

 

Chứng từ ghi số thuế phải thu

VAF801

Xuất ra nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- luồng xanh

- số thuế khác 0

Người nhập liệu

Chứng từ ghi lệ phí hải quan

VAF803

Không

Người nhập liệu

Thông tin tờ khai nhập khẩu (bản ghi)

recorder

Luồng vàng và đỏ

Hải quan

 - Chi tiết các màn hình thông tin phản hồi:

VAD1AC/VAD2AC/ VAD3AC - Tờ khai nhập khẩu:

VAD1AG/VAD1BJ - Quyết định thông quan:

· VAF801 - Chứng từ ghi số thuế phải thu:

· VAF803 - Chứng từ ghi lệ phí hải quan: