Tài khoản XNK Cục Hải quan Bắc Ninh

Tên Hải quan

Mã QHNS

Tên tài khoản

Số hiệu tài khoản

Tên Kho bạc

Mã KB

Chi cục HQ Thái Nguyên

2995004

Thu nộp NSNN

7111

KBNN Thái Nguyên

2261

Tạm giữ chờ xử lý 

3942

Lệ phí hải quan

3511

Tạm thu thuế hàng SXXK

3512

Chi cục HQ Cảng nội địa Tiên Sơn

2995339

Thu nộp NSNN

7111

KBNN TX Từ Sơn

1118

Thu nộp thuế tạm thu và các khoản tạm giữ chờ xử lý

3942

Lệ phí hải quan

3511

Chi cục HQ Bắc Ninh

2995100

Thu nộp NSNN

7111

KBNN Bắc Ninh

1111

Tạm giữ chờ xử lý 

3942

Tạm thu chờ nộp ngân sách

3582

Chi cục HQ Quản lý các
KCN Bắc Giang

2995127

Thu nộp NSNN

7111

KBNN Bắc Giang

1161

9048642

Tài khoản tiền gửi

3942

PGD KBNN Bắc Giang

1171

Tạm giữ chờ xử lý

3591

KBNN Bắc Giang

1161