Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Viện Nghiên cứu Hải quan

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833

FAX: (024) 39 440 651

Thư điện tử: viennchq@customs.gov.vn

Theo Quyết định số 1054/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ Tài chính, Viện Nghiên cứu Hải quan có vị trí và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng:

- Viện Nghiên cứu Hải quan là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về hải quan, khoa học về xây dựng và phát triển lực lượng hải quan, nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ quản lý hải quan hiện đại; quản lý công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động thông tin khoa học phục vụ công tác nghiên cứu và hoạt động nghiệp vụ hải quan thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan.

- Viện Nghiên cứu Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn của Tổng cục Hải quan, kế hoạch thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ hàng năm.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc cấp Tổng cục; kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học của Tổng cục Hải quan.

3. Về nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu khoa học về hải quan, nghiên cứu quy trình nghiệp vụ hải quan, nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng hải quan;

- Phối hợp tham gia và phản biện các chính sách, quy định, quy trình thủ tục hải quan;

- Phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của hoạt động quản lý hải quan phục vụ yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế về hải quan;

- Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động hải quan;

- Tổ chức nghiên cứu và biên soạn lịch sử Hải quan Việt Nam.

4. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

- Xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ và dự toán kinh phí khoa học công nghệ hàng năm của Tổng cục Hải quan;

- Tổ chức tuyển chọn, xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm của Tổng cục Hải quan;

- Tổ chức triển khai và quản lý các chương trình đề tài nghiên cứu khoa học và kinh phí nghiên cứu khoa học của Tổng cục Hải quan theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Tổ chức, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học hải quan; lập kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất biện pháp triển khai và ứng dụng các kết quả nghiên cứu;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học của Tổng cục Hải quan.

5. Về hoạt động thông tin khoa học:

- Quản lý các tư liệu, tài liệu về hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật và của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Xây dựng và quản lý thư viện hải quan phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý của Tổng cục Hải quan;

- Xuất bản các ấn phẩm dưới các hình thức: tạp chí nghiên cứu hải quan, thông tin chuyên đề, sách tham khảo, bản tin nội bộ theo quy định của pháp luật. Tổ chức chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phân tích và dự báo phục vụ yêu cầu quản lý của Tổng cục Hải quan;

- Cung cấp các dịch vụ về thông tin, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, phổ biến, triển khai ứng dụng tri thức khoa học, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn về chính sách, chế độ hải quan nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và chấp hành đúng chính sách, chế độ quản lý nhà nước về hải quan.

6. Tham gia giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục Hải quan.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

8. Đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn:

- Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Ký kết văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Viện.

- Được liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về hải quan; ứng dụng công nghệ quản lý hải quan hiện đại, trao đổi thông tin và tham gia các hoạt động dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hải quan.

- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, giảng dạy, thông tin với các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc diễn đàn khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về hải quan phục vụ công tác nghiên cứu nghiệp vụ, hội nhập quốc tế theo chương trình, kế hoạch được Tổng cục trưởng Hải quan phê duyệt

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải quan có các phòng:

- Phòng Hành chính - Tài vụ;

- Phòng Nghiên cứu khoa học;

- Phòng Quản lý khoa học và Thông tin khoa học.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan