Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  TIẾNG VIỆT
Customs Trade Statistics      About Us      Methodology      Dissemination      Statistical data      Trade news & Analysis      User guide
Scheduled data (From 2009 - Present)
Tên báo cáo: Trạng thái thông tin:
Tháng: (MM-yyyy) ex.: 5-2013 Thời gian công bố:
Tổng số: 1,251 << Trang đầu    < Trang trước  Trang:   Trang sau >    Trang cuối >>
Nội dungThángSơ bộĐiều chỉnhChính thức
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 31/10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 31/10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/201910-201912/11/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 15/10/201910-201918/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 15/10/201910-201918/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/201909-201910/10/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 15/09/201909-201918/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 15/09/201909-201918/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 31/08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 31/08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/201908-201911/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 15/08/201908-201920/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 15/08/201908-201920/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2019 đến hết ngày 31/07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2019 đến hết ngày 31/07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/201907-201912/08/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 15/07/201907-201918/07/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 15/07/201907-201918/07/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2019 đến hết ngày 30/06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2019 đến hết ngày 30/06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/201906-201911/07/201920/09/201924/04/2020
Home  |  About Us  |  Sitemap  |  TIẾNG VIỆT
©Copyright 2005-2013 General Department of Vietnam Customs
Address: Block E3 - Duong Dinh Nghe street, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam   -   Phone: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
License no. 97/GP-BC issued by MIC (Ministry of Information & Communication) on 13/03/2007
Notes: must specify "Source: General Department of Vietnam Customs" and link to the original content when re-publish information from this portal
Total visits: