Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vietnam Customs

:

Thư viện tư liệu:Nam2013 :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Các tài liệu NSD có thể download (khi phát hành lại thông tin từ Website này phải ghi rõ nguồn “Tổng cục Hải quan”)
  
  
  
  
  
Lich cong bo thong tin thong ke hang hoa XNK nam 2013.pdf
  
Lich cong bo thong tin thong ke hang hoa XNK nam 2013Lich cong bo thong tin thong ke hang hoa XNK nam 2013Approved
2013-T07T-5X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013Sơ bộApproved
2013-T07T-5N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 7/2013Sơ bộApproved
2013-T07T-4(VN-SB).pdf
  
Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố tháng 07/2013Sơ bộApproved
2013-T07T-3X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 07/2013Sơ bộApproved
2013-T07T-3N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 07/2013Sơ bộApproved
2013-T07T-2X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2013Sơ bộApproved
2013-T07T-2N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2013Sơ bộApproved
2013-T07K2-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013Sơ bộApproved
2013-T07K2-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2013 đến hết ngày 31/07/2013Sơ bộApproved
2013-T07K1-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013Sơ bộApproved
2013-T07K1-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 15/07/2013Sơ bộApproved
2013-T06T-5X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013Sơ bộApproved
2013-T06T-5N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 6/2013Sơ bộApproved
2013-T06T-4(VN-SB).pdf
  
Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố tháng 06/2013Sơ bộApproved
2013-T06T-3X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 06/2013Sơ bộApproved
2013-T06T-3N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 06/2013Sơ bộApproved
2013-T06T-2X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2013Sơ bộApproved
2013-T06T-2N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2013Sơ bộApproved
2013-T06K2-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013Sơ bộApproved
2013-T06K2-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2013 đến hết ngày 30/06/2013Sơ bộApproved
2013-T06K1-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013Sơ bộApproved
2013-T06K1-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013Sơ bộApproved
2013-T05T-5X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 5/2013Sơ bộApproved
2013-T05T-5N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 5/2013Sơ bộApproved
2013-T05T-4(VN-SB).pdf
  
Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố tháng 05/2013Sơ bộApproved
2013-T05T-3X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 05/2013Sơ bộApproved
2013-T05T-3N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 05/2013Sơ bộApproved
2013-T05T-2X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2013Sơ bộApproved
2013-T05T-2N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 05/2013Sơ bộApproved
2013-T05K2-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/5/2013 đến hết ngày 31/5/2013Sơ bộApproved
2013-T05K2-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2013 đến hết ngày 31/05/2013Sơ bộApproved
2013-T05K1-1X(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2013 đến ngày 15/05/2013Sơ bộApproved
2013-T05K1-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2013 đến hết ngày 15/05/2013Sơ bộApproved
2013-T04T-5X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2013Sơ bộApproved
2013-T04T-5N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2013Sơ bộApproved
2013-T04T-4(VN-SB).pdf
  
Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố tháng 04/2013Sơ bộApproved
2013-T04T-3X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 04/2013Sơ bộApproved
2013-T04T-3N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 04/2013Sơ bộApproved
2013-T04T-2X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2013Sơ bộApproved
2013-T04T-2N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 04/2013Sơ bộApproved
2013-T04K2-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2013 đến ngày 30/04/2013Sơ bộApproved
2013-T04K2-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2013 đến ngày 30/04/2013Sơ bộApproved
2013-T04K1-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 15/04/2013Sơ bộApproved
2013-T04K1-1X(VN-ĐC1).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2013 đến ngày 15/04/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T04K1-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 15/04/2013Sơ bộApproved
2013-T04K1-1N(VN-ĐC1).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2013 đến ngày 15/04/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03T-5X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2013Sơ bộApproved
2013-T03T-5X(VN-ĐC1).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03T-5N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2013Sơ bộApproved
2013-T03T-5N(VN-ĐC1).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03T-4(VN-SB).pdf
  
Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố tháng 03/2013Sơ bộApproved
2013-T03T-3X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 03/2013Sơ bộApproved
2013-T03T-3N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 03/2013Sơ bộApproved
2013-T03T-2X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2013Sơ bộApproved
2013-T03T-2X(VN-ĐC1).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03T-2N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2013Sơ bộApproved
2013-T03T-2N(VN-ĐC1).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03K2-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2013 đến ngày 31/03/2013Sơ bộApproved
2013-T03K2-1X(VN-ĐC1).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/03/2013 đến hết ngày 31/03/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03K2-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2013 đến ngày 31/03/2013Sơ bộApproved
2013-T03K2-1N(VN-ĐC1).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/03/2013 đến hết ngày 30/03/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03K1-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/3/2013 đến hết ngày 15/3/2013Sơ bộApproved
2013-T03K1-1X(VN-ĐC1).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/03/2013 đến hết ngày 15/03/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T03K1-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2013 đến hết ngày 15/03/2013Sơ bộApproved
2013-T02T-5X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2013Sơ bộApproved
2013-T02T-5N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2013Sơ bộApproved
2013-T02T-5N(VN-ĐC1).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T02T-4B(VN-SB).pdf
  
Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố tháng 02 năm 2013Sơ bộApproved
2013-T02T-3X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đâu tư trực tiếp nước ngoài tháng 02/2013Sơ bộApproved
2013-T02T-3N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đâu tư trực tiếp nước ngoài tháng 02/2013Sơ bộApproved
2013-T02T-2X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2013Sơ bộApproved
2013-T02T-2N(VN-ĐC1).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T02T-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2013Sơ bộApproved
2013-T02K2-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2013 đến hết ngày 28/02/2013Sơ bộApproved
2013-T02K2-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2013 đến hết ngày 28/02/2013Sơ bộApproved
2013-T02K2-1N(VN-ĐC1).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2013 đến ngày 29/02/2013Điều chỉnh lần 1Approved
2013-T02K1-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2013 đến hết ngày 15/02/2013Sơ bộApproved
2013-T02K1-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2013 đến hết ngày 15/02/2013Sơ bộApproved
2013-T01T-5X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2013Sơ bộApproved
2013-T01T-5N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2013Sơ bộApproved
2013-T01T-4B(VN-SB).pdf
  
Trị giá xuất, nhập khẩu chia theo tỉnh/thành phố tháng 01 năm 2013Sơ bộApproved
2013-T01T-3X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đâu tư trực tiếp nước ngoài tháng 01/2013Sơ bộApproved
2013-T01T-3N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đâu tư trực tiếp nước ngoài tháng 01/2013Sơ bộApproved
2013-T01T-2X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2013Sơ bộApproved
2013-T01T-2N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2013Sơ bộApproved
2013-T01K2-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013Sơ bộApproved
2013-T01K2-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013Sơ bộApproved
2013-T01K1-1X(VN-SB).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 15/01/2013Sơ bộApproved
2013-T01K1-1N(VN-SB).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 15/01/2013Sơ bộApproved