Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vietnam Customs

:

Thư viện tư liệu:Nam2012 :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Các tài liệu NSD có thể download (khi phát hành lại thông tin từ Website này phải ghi rõ nguồn “Tổng cục Hải quan”)
  
  
  
  
  
2012-T12T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012Chính thứcApproved
2012-T12T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2012Chính thứcApproved
2012-T12T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2012Chính thứcApproved
2012-T12T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2012Chính thứcApproved
2012T12K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012Chính thứcApproved
2012-T12K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012Chính thứcApproved
2012-T12K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012Chính thứcApproved
2012-T12K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2012 đến hết ngày 15/12/2012Chính thứcApproved
2012-T11T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012Chính thứcApproved
2012-T11T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2012Chính thứcApproved
2012-T11T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2012Chính thứcApproved
2012-T11T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2012Chính thứcApproved
2012-T11K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012Chính thứcApproved
2012-T11K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/11/2012 đến hết ngày 30/11/2012Chính thứcApproved
2012-T11K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012Chính thứcApproved
2012-T11K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 15/11/2012Chính thứcApproved
2012-T10T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012Chính thứcApproved
2012-T10T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2012Chính thứcApproved
2012-T10T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2012Chính thứcApproved
2012-T10T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2012Chính thứcApproved
2012-T10K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/10/2012 đến hết ngày 31/10/2012Chính thứcApproved
2012-T10K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/10/2012 đến hết ngày 31/10/2012Chính thứcApproved
2012-T10K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 15/10/2012Chính thứcApproved
2012-T10K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 15/10/2012Chính thứcApproved
2012-T09T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2012Chính thứcApproved
2012-T09T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2012Chính thứcApproved
2012-T09T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2012Chính thứcApproved
2012-T09T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2012Chính thứcApproved
2012-T09K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/09/2012 đến hết ngày 30/09/2012Chính thứcApproved
2012-T09K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/09/2012 đến hết ngày 30/09/2012Chính thứcApproved
2012-T09K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/09/2012 đến hết ngày 15/09/2012Chính thứcApproved
2012-T09K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/09/2012 đến hết ngày 15/09/2012Chính thứcApproved
2012-T08T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2012Chính thứcApproved
2012-T08T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2012Chính thứcApproved
2012-T08T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2012Chính thứcApproved
2012-T08T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/2012Chính thứcApproved
2012-T08K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/08/2012 đến hết ngày 31/08/2012Chính thứcApproved
2012-T08K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/08/2012 đến hết ngày 31/08/2012Chính thứcApproved
2012-T08K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/08/2012 đến hết ngày 15/08/2012Chính thứcApproved
2012-T08K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/08/2012 đến hết ngày 15/08/2012Chính thứcApproved
2012-T07T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2012Chính thứcApproved
2012-T07T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2012Chính thứcApproved
2012-T07T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 07/2012Chính thứcApproved
2012-T07T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 07/2012Chính thứcApproved
2012-T07K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/07/2012 đến hết ngày 31/07/2012Chính thứcApproved
2012-T07K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/07/2012 đến hết ngày 31/07/2012Chính thứcApproved
2012-T07K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 15/07/2012Chính thứcApproved
2012-T07K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 15/07/2012Chính thứcApproved
2012-T06T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2012Chính thứcApproved
2012-T06T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2012Chính thứcApproved
2012-T06T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2012Chính thứcApproved
2012-T06T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2012Chính thứcApproved
2012-T06K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/06/2012 đến hết ngày 30/06/2012Chính thứcApproved
2012-T06K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/06/2012 đến hết ngày 30/06/2012Chính thứcApproved
2012-T06K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/06/2012 đến hết ngày 15/06/2012Chính thứcApproved
2012-T06K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/06/2012 đến hết ngày 15/06/2012Chính thứcApproved
2012-T05T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2012Chính thứcApproved
2012-T05T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2012Chính thứcApproved
2012-T05T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2012Chính thứcApproved
2012-T05T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 05/2012Chính thứcApproved
2012-T05K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/05/2012 đến hết ngày 30/05/2012Chính thứcApproved
2012-T05K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/05/2012 đến hết ngày 30/05/2012Chính thứcApproved
2012-T05K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/05/2012 đến hết ngày 15/05/2012Chính thứcApproved
2012-T05K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/05/2012 đến hết ngày 15/05/2012Chính thứcApproved
2012-T04T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 4/2012Chính thứcApproved
2012-T04T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 4/2012Chính thứcApproved
2012-T04T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2012  Chính thứcApproved
2012-T04T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 04/2012  Chính thứcApproved
2012-T04K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/04/2012 đến hết ngày 30/04/2012  Chính thứcApproved
2012-T04K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/04/2012 đến hết ngày 30/04/2012  Chính thứcApproved
2012-T04K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày 15/04/2012  Chính thứcApproved
2012-T04K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày 15/04/2012  Chính thứcApproved
2012-T03T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 3/2012Chính thứcApproved
2012-T03T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 3/2012Chính thứcApproved
2012-T03T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2012Chính thứcApproved
2012-T03T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2012  Chính thứcApproved
2012-T03K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/03/2012 đến hết ngày 31/03/2012  Chính thứcApproved
2012-T03K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/03/2012 đến hết ngày 31/03/2012  Chính thứcApproved
2012-T03K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/03/2012 đến hết ngày 15/03/2012  Chính thứcApproved
2012-T03K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/03/2012 đến hết ngày 15/03/2012  Chính thứcApproved
2012-T02T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2012Chính thứcApproved
2012-T02T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2012Chính thứcApproved
2012-T02T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2012  Chính thứcApproved
2012-T02T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2012  Chính thứcApproved
2012-T02K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuấtkhẩu hàng hoá từ ngày 16/02/2012 đến hết ngày 28/02/2012  Chính thứcApproved
2012-T02K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/02/2012 đến hết ngày 28/02/2012  Chính thứcApproved
2012-T02K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuấtkhẩu hàng hoá từ ngày 01/02/2012 đến hết ngày 15/02/2012  Chính thứcApproved
2012-T02K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/02/2012 đến hết ngày 15/02/2012  Chính thứcApproved
2012-T01T-5X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2012Chính thứcApproved
2012-T01T-5N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 1/2012Chính thứcApproved
2012-T01T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2012  Chính thứcApproved
2012-T01T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2012  Chính thứcApproved
2012-T01K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/01/2012 đến hết ngày 31/01/2012  Chính thứcApproved
2012-T01K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/01/2012 đến hết ngày 31/01/2012  Chính thứcApproved
2012-T01K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 15/01/2012  Chính thứcApproved
2012-T01K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 15/01/2012  Chính thứcApproved