Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vietnam Customs

:

Thư viện tư liệu:Nam2011 :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Các tài liệu NSD có thể download (khi phát hành lại thông tin từ Website này phải ghi rõ nguồn “Tổng cục Hải quan”)
  
  
  
  
  
2011-T12T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011Chính thứcApproved
2011-T12T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2011Chính thứcApproved
2011-T12T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2011Chính thứcApproved
2011-T12T-2N (VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2011Chính thứcApproved
2011-T12K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 16/12/2011 đến hết ngày 31/12/2011Chính thứcApproved
2011-T12K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 16/12/2011 đến hết ngày 31/12/2011Chính thứcApproved
2011-T12K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011Chính thứcApproved
2011-T12K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hoá từ ngày 01/12/2011 đến hết ngày 15/12/2011Chính thứcApproved
2011-T11T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011Chính thứcApproved
2011-T11T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2011Chính thứcApproved
2011-T11T-2X (VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2011Chính thứcApproved
2011-T11T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2011Chính thứcApproved
2011-T11K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011Chính thứcApproved
2011-T11K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2011 đến hết ngày 30/11/2011Chính thứcApproved
2011-T11K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011Chính thứcApproved
2011-T11K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2011 đến hết ngày 15/11/2011Chính thứcApproved
2011-T10T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011Chính thứcApproved
2011-T10T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2011Chính thứcApproved
2011-T10T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2011Chính thứcApproved
2011-T10T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2011Chính thứcApproved
2011-T10K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2011 đến hết ngày 31/10/2011Chính thứcApproved
2011-T10K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2011 đến hết ngày 31/10/2011Chính thứcApproved
2011-T10K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 15/10/2011Chính thứcApproved
2011-T10K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 15/10/2011Chính thứcApproved
2011-T09T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2011Chính thứcApproved
2011-T09T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2011Chính thứcApproved
2011-T09T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2011Chính thứcApproved
2011-T09T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2011Chính thứcApproved
2011-T09K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2011 đến hết ngày 30/092011Chính thứcApproved
2011-T09K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2011 đến hết nngày 30/09/2011Chính thứcApproved
2011-T09K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2011 đến hết ngày 15/09/2011Chính thứcApproved
2011-T09K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2011 đến hết ngày 15/09/2011Chính thứcApproved
2011-T08T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2011Chính thứcApproved
2011-T08T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2011Chính thứcApproved
2011-T08T-2X (VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2011Chính thứcApproved
2011-T08T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2011Chính thứcApproved
2011-T08K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/8/2011 đến hết ngày 31/8/2011 Chính thứcApproved
2011-T08K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/8/2011 đến hết ngày 31/8/2011Chính thứcApproved
2011-T08K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 15/08/2011Chính thứcApproved
2011-T08K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 15/08/2011Chính thứcApproved
2011-T07T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2011Chính thứcApproved
2011-T07T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2011Chính thứcApproved
2011-T07T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2011Chính thứcApproved
2011-T07T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2011Chính thứcApproved
2011-T07K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2011 đến hết ngày 31/07/2011Chính thứcApproved
2011-T07K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/7/2011 đến hết ngày 31/07/2011Chính thứcApproved
2011-T07K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2011 đến hết ngày 15/07/2011Chính thứcApproved
2011-T07K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2011 đến hết ngày 15/07/2011Chính thứcApproved
2011-T06T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2011Chính thứcApproved
2011-T06T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2011Chính thứcApproved
2011-T06T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2011Chính thứcApproved
2011-T06T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2011Chính thứcApproved
2011-T06K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2011 đến hết ngày 30/06/2011Chính thứcApproved
2011-T06K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2011 đến hết ngày 30/06/2011Chính thứcApproved
2011-T06K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2011 đến hết ngày 15/06/2011Chính thứcApproved
2011-T06K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2011 đến hết ngày 15/06/2011Chính thứcApproved
2011-T05T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2011Chính thứcApproved
2011-T05T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2011Chính thứcApproved
2011-T05T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2011Chính thứcApproved
2011-T05T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 05/2011Chính thứcApproved
2011-T05K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2011 đến hêt ngày 31/05/2011Chính thứcApproved
2011-T05K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2011 đến hết ngày 31/05/2011Chính thứcApproved
2011-T05K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2011 đến hết ngày 15/05/2011Chính thứcApproved
2011-T05K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2011 đến hết ngày 15/05/2011Chính thứcApproved
2011-T04T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2011Chính thứcApproved
2011-T04T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2011Chính thứcApproved
2011-T04T-2X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2011Chính thứcApproved
2011-T04T-2N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2011Chính thứcApproved
2011-T04K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2011 đến hêt ngày 30/04/2011Chính thứcApproved
2011-T04K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2011 đến hêt ngày 30/04/2011Chính thứcApproved
2011-T04K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 15/04/2011Chính thứcApproved
2011-T04K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 15/04/2011Chính thứcApproved
2011-T03T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2011Chính thứcApproved
2011-T03T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2011Chính thứcApproved
2011-T03T-2X(VN -CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2011Chính thứcApproved
2011-T03T-2N(VN -CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2011Chính thứcApproved
2011-T03K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2011 đến hết ngày 31/03/2011Chính thứcApproved
2011-T03K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2011 đến hết ngày 31/03/2011Chính thứcApproved
2011-T03K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2011 đến hết ngày 15/03/2011Chính thứcApproved
2011-T03K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2011 đến hết ngày 15/03/2011Chính thứcApproved
2011-T02T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2011Chính thứcApproved
2011-T02T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2011Chính thứcApproved
2011-T02T-2X (VN -CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2011Chính thứcApproved
2011-T02T-2N(VN -CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2011Chính thứcApproved
2011-T02K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2011 đến hết ngày 28/02/2011Chính thứcApproved
2011-T02K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2011 đến hết ngày 28/02/2011Chính thứcApproved
2011-T02K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ 01/02/2011 đến hết ngày 15/02/2011Chính thứcApproved
2011-T02K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2011 đến hết ngày 15/02/2011Chính thứcApproved
2011-T01T-3X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2011Chính thứcApproved
2011-T01T-3N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2011Chính thứcApproved
2011-T01T-2X(VN -CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2011Chính thứcApproved
2011-T01T-2N(VN -CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2011Chính thứcApproved
2011-T01K2-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2011 đến hết ngày 30/01/2011Chính thứcApproved
2011-T01K2-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2011 đến hết ngày 30/01/2011Chính thứcApproved
2011-T01K1-1X(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 15/01/2011Chính thứcApproved
2011-T01K1-1N(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 15/01/2011Chính thứcApproved