Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vietnam Customs

:

Thư viện tư liệu:Nam2010 :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Các tài liệu NSD có thể download (khi phát hành lại thông tin từ Website này phải ghi rõ nguồn “Tổng cục Hải quan”)
  
  
  
  
  
2010-T12T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2010Chính thứcApproved
2010-T12T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2010Chính thứcApproved
2010-T12T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2010Chính thứcApproved
2010-T12T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2010Chính thứcApproved
2010-T12K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2010 đến hết tháng 12/2010Chính thứcApproved
2010-T12K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 15/12/2010 đến hết tháng 12/2010Chính thứcApproved
2010-T12K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2010 đến hết ngày 15/12/2010Chính thứcApproved
2010-T12K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2010 đến hết ngày 15/12/2010Chính thứcApproved
2010-T11T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2010Chính thứcApproved
2010-T11T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2010Chính thứcApproved
2010-T11T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2010Chính thứcApproved
2010-T11T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2010Chính thứcApproved
2010-T11K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ 16/11/2010 đến hết tháng 11/2010Chính thứcApproved
2010-T11K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2010 đến hết tháng 11/2010Chính thứcApproved
2010-T11K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2010 đến hết ngày 15/11/2010Chính thứcApproved
2010-T11K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2010 đến hết ngày 15/11/2010Chính thứcApproved
2010-T10T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2010Chính thứcApproved
2010-T10T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2010Chính thứcApproved
2010-T10T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2010Chính thứcApproved
2010-T10T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2010Chính thứcApproved
2010-T10K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2010 đến hết tháng 10/2010Chính thứcApproved
2010-T10K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2010 đến hết tháng 10/2010Chính thứcApproved
2010-T10K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 15/10/2010Chính thứcApproved
2010-T10K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 15/10/2010Chính thứcApproved
2010-T09T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2010Chính thứcApproved
2010-T09T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2010Chính thứcApproved
2010-T09T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2010Chính thứcApproved
2010-T09T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2010Chính thứcApproved
2010-T09K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2010 đến hết tháng 10/2010Chính thứcApproved
2010-T09K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2010 đến hết tháng 09/2010Chính thứcApproved
2010-T09K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2010 đến hết ngày 15/09/2010Chính thứcApproved
2010-T09K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2010 đến hết ngày 15/09/2010Chính thứcApproved
2010-T08T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2010Chính thứcApproved
2010-T08T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2010Chính thứcApproved
2010-T08T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/2010Chính thứcApproved
2010-T08T-14B(VN-CT)pdf.pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2010Chính thứcApproved
2010-T08K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2010 đến hết tháng 08/2010Chính thứcApproved
2010-T08K02-12B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2010 đến hết tháng 08/2010Chính thứcApproved
2010-T08K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2010 đến hết ngày 15/08/2010Chính thứcApproved
2010-T08K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2010 đến hết ngày 15/08/2010Chính thứcApproved
2010-T07T-20B(VN-CT)pdf.pdf
  
Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2010Chính thứcApproved
2010-T07T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2010Chính thứcApproved
2010-T07T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 07/2010Chính thứcApproved
2010-T07T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 07/2010Chính thứcApproved
2010-T07K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2010 đến hết tháng 07/2010Chính thứcApproved
2010-T07K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2010 đến hết tháng 07/2010Chính thứcApproved
2010-T07K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2010 đến hết ngày 15/07/2010Chính thứcApproved
2010-T07K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2010 đến hết ngày 15/07/2010Chính thứcApproved
2010-T06T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2010Chính thứcApproved
2010-T06T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2010Chính thứcApproved
2010-T06T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2010Chính thứcApproved
2010-T06T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2010Chính thứcApproved
2010-T06K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2010 đến hết tháng 06/2010Chính thứcApproved
2010-T06K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2010 đến hết tháng 06/2010Chính thứcApproved
2010-T06K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2010 đến hết ngày 15/06/2010Chính thứcApproved
2010-T06K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2010 đến hết ngày 15/06/2010Chính thứcApproved
2010-T05T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2010Chính thứcApproved
2010-T05T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2010Chính thứcApproved
2010-T05T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 05/2010Chính thứcApproved
2010-T05T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2010Chính thứcApproved
2010-T05K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2010 đến hết tháng 05/2010Chính thứcApproved
2010-T05K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2010 đến hết tháng 05/2010Chính thứcApproved
2010-T05K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2010 đến hết ngày 15/05/2010Chính thứcApproved
2010-T05K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2010 đến hết ngày 15/05/2010Chính thứcApproved
2010-T04T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2010Chính thứcApproved
2010-T04T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2010Chính thứcApproved
2010-T04T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 04/2010Chính thứcApproved
2010-T04T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2010Chính thứcApproved
2010-T04K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2010 đến hết tháng 04/2010Chính thứcApproved
2010-T04K02-12B(VN-CT)pdf.pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2010 đến hết tháng 04/2010Chính thứcApproved
2010-T04K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2010 đến hết ngày 15/04/2010Chính thứcApproved
2010-T04K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2010 đến hết ngày 15/04/2010Chính thứcApproved
2010-T03T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2010Chính thứcApproved
2010-T03T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2010Chính thứcApproved
2010-T03T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2010Chính thứcApproved
2010-T03T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2010Chính thứcApproved
2010-T03K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2010 đến hết tháng 03/2010Chính thứcApproved
2010-T03K02-12B(VN-CT)pdf.pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2010 đến hết tháng 03/2010Chính thứcApproved
2010-T03K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2010 đến hết ngày 15/03/2010Chính thứcApproved
2010-T03K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2010 đến hết ngày 15/03/2010Chính thứcApproved
2010-T02T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2010Chính thứcApproved
2010-T02T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2010Chính thứcApproved
2010-T02T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2010Chính thứcApproved
2010-T02T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2010Chính thứcApproved
2010-T02K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2010 đến hết tháng 02/2010Chính thứcApproved
2010-T02K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2010 đến hết tháng 02/2010Chính thứcApproved
2010-T02K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2010 đến hết ngày 15/02/2010Chính thứcApproved
2010-T02K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2010 đến hết ngày 15/02/2010Chính thứcApproved
2010-T01T-20B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2010Chính thứcApproved
2010-T01T-19B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa đến một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu năm 2010Chính thứcApproved
2010-T01T-15B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2010Chính thứcApproved
2010-T01T-14B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2010Chính thứcApproved
2010-T01K02-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2010 đến hết tháng 01/2010Chính thứcApproved
2010-T01K02-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2010 đến hết tháng 01/2010Chính thứcApproved
2010-T01K01-13B(VN-CT).pdf
  
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 15/01/2010Chính thứcApproved
2010-T01K01-12B(VN-CT).pdf
  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2010 đến hết ngày 15/01/2010Chính thứcApproved