Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vietnam Customs

:

Thư viện tư liệu:Nam2009 :All DocumentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Các tài liệu NSD có thể download (khi phát hành lại thông tin từ Website này phải ghi rõ nguồn “Tổng cục Hải quan”)
  
  
  
  
  
2009-T12T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T12T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T12T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 12/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T12T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T11T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T11T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T11T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 11/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T11T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T10T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T10T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T10T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 10/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T10T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T09T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T09T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T09T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 09/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T09T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T08T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T08T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T08T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 08/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T08T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T07T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T07T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T07T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 07/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T07T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 07/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T06T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T06T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T06T-15B(VN-CT).pdf
  
-Nhập khẩu hàng hoá tháng 06/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T06T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T05T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T05T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T05T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 05/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T05T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T04T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T04T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T04T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 04/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T04T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T03T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T03T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T03T-15B(VN-CT.pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 03/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T03T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T02T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T02T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T02T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 02/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T02T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T01T-20B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2009 (20B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T01T-19B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu cho một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2009 (19B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T01T-15B(VN-CT).pdf
  
- Nhập khẩu hàng hoá tháng 01/2009 (15B/TC-HQ)Chính thứcApproved
2009-T01T-14B(VN-CT).pdf
  
- Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2009 (14B/TC-HQ)Chính thứcApproved