Triển khai áp dụng tờ khai hải quan mới

Hoàng Yến  3/01/2013 3:00 PM

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 7365/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc triển khai áp dụng mẫu tờ khai mới.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 7365/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc triển khai áp dụng mẫu tờ khai mới được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, áp dụng đối với thủ tục hải quan truyền thống và mẫu tờ khai điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 như sau:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt các Chi cục Hải quan trực thuộc về việc thực hiện áp dụng mẫu tờ khai mới được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư số 196/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính  nêu trên. Đồng thời, thông báo rộng rãi việc sử dụng mẫu tờ khai mới cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn biết và dán thông báo tại các bản tin của Chi cục.

Văn bản cũng nêu rõ: Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính có thể lấy trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn để sử dụng.