Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Version HistoryVersion History

Phân loại

Hải quan địa phương

Tiêu đề

Đơn vị trực thuộc cục Hải quan Lạng Sơn

Nội dung

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Minimize
 

 Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

            Địa chỉ: xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

            Điện thoại: 025.3852027

            Fax         : 025.3851318

 Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

            Địa chỉ: xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

            Điện thoại: 025.3851124

            Fax         : 025.3851506

 Chi cục Hải quan Tân Thanh

            Địa chỉ: xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

            Điện thoại: 025.3888217

            Fax         : 025.3888406

 Chi cục Hải quan Cốc Nam

            Địa chỉ: xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

            Điện thoại: 025.3851310

            Fax         : 025.3851344

 Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

            Địa chỉ: xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

            Điện thoại: 025.3845285

            Fax         : 025.3845281

Thông tin liên quan

 

Mã nghiệp vụ

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Item
Version: 5.0
Created at 10/1/2008 1:05 PM by System Account
Last modified at 11/18/2009 4:03 PM by Nguyen Thi Thuy